คู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร - สำหรับผู้บริหาร มทส
 
 


แนะนำระบบ

                                      ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
              เทคโนโลยีสุรนารีโดยเฉพาะ ซึ่งในระบบนี้จะประกอบด้วยข้อมูลแบ่งตามฐานข้อมูลหลักๆ ดังนี้

·                   ฐานข้อมูลบุคคลากร

·                   ฐานข้อมูลนักศึกษา

·                   ฐานข้อมูลโปรแกรมการศึกษา

·                   ฐานข้อมูลอาคารสถานที่

·                   ฐานข้อมูลการเงิน

·                   ฐานข้อมูลเทคโนโลยีการศึกษา

 

 โดยแต่ละฐานข้อมูลจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลอย่างชัดเจน บางฐานข้อมูลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากกว่า 1
              หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทำการ
              update ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
โดยเบื้องต้นมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลนั้นๆ
              (ซึ่งมีรูปแบบตามที่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำระบบใหม่ๆ)
เป็นผู้กำหนดรูปแบบความต้องการของผู้บริหาร
              ในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ตามฐานข้อมูลข้างต้น

 

  ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลจะเน้นเรื่องการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและกันได้ ทั้งจาก
              ระบบที่มีอยู่แล้วอาทิเช่น ระบบการเงินและบัญชีของส่วนการเงิน ระบบทะเบียนนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา
              ระบบพัสดุของส่วนพัสดุ ฯลฯ  และข้อมูลอื่นๆ ที่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือหน่วยงานมีการจัดเก็บอยู่แล้วแต่ยังไม่เป็นระบบ
              ก็จะถูกบันทึกหรือนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (
EIS) เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ต่อไป

 

  ลักษณะการออกแบบระบบเป็นแบบ Web-database โดยมีทีมงาน MIS ดูแลเครื่อง Sever (database server และ
              web server) การ backup ข้อมูล ระบบ security
 รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอตาม
              ความต้องการของผู้บริหาร

 

  ผู้บริหารทุกท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ คือ Internet Explorer (IE) หากเครื่องของท่าน

  ต่อเชื่อมกับระบบเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัย และมี account สำหรับใช้งานซึ่งถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ณ ปัจจุบันมีทีม
              งาน MIS เป็นผู้ดูแล
 

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) ที่เปิดให้ผู้บริหารเข้าใช้งานในเบื้องต้นเป็นรายงานสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย
              รายงาน 2 ประเภทแยกตามฐานข้อมูลข้างต้น ได้แก่ รายงานตามที่กำหนด (กำหนดรูปแบบไว้อย่างไรก็จะแสดงตามรูป
              แบบนั้น เฉพาะข้อมูลเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง)  และรายงานแบบมีเงื่อนไข (มีเงื่อนไขให้ท่านเลือกตามความต้องการ แต่
              ท่านจะไม่สามารถเลือกเงื่อนไขที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้)
  
จัดทำโดย: คณะทำงาน MIS โทรศัพท์. 4076 โทรสาร. 4070 email: sut-mis@hotmail.com